Co skrývají zkratky PPP a SPC

Domů » Co skrývají zkratky PPP a SPC


PPP nebo-li pedagogicko – psychologická poradna … její návštěvu doporučí rodičům dítěte buď učitel, pokud zpozoruje, že dítě se v nějaké oblasti vymyká standardu nebo rodiče sami vidí nějaký problém. Jedná se nejčastěji o podezření na specifické poruchy učení, výchovné a výukové problémy, poradenství ohledně volby vhodné střední školy nebo diagnostiku mimořádně nadaných dětí.
domácí úkol
V poradně pracuje psycholog, který řeší možnosti a schopnosti žáka z hlediska jeho rozumového nadání (intelektu), posuzuje osobnost dítěte, řeší výchovné a rodinné problémy a zkoumá školní zralost dítěte před vstupem do první třídy apod. Dále je zde speciální pedagog, který dítě posuzuje z hlediska školních potíží, zejména diagnostikuje poruchy učení a navrhuje další postup. Sociální pracovnice sepisuje s rodiči rodinnou anamnézu a zodpovídá případné dotazy. Vzhledem k tomu, že jako rodiče máme zodpovědnost za zdárný vývoj svých dětí, měli bychom v případě diagnózy poruchy učení s poradnou spolupracovat a věnovat se dětem podle pokynů. Byť to není lehké.
čísla kolem kluka
SPCnebo-li speciálně pedagogické centrum … orientuje se na pomoc dětem se zdravotním postižením mentálním, fyzickým či kombinovaným. Školí a podporuje učitele, do jejichž tříd jsou hendikepované děti umístěny. Poskytují poradenství rodičům, sledují vývoj dětí a vyhodnocují, jak ve škole fungují a prospívají. Sestaví individuální plán, nacvičují se svými klienty používání kompenzačních pomůcek, snaží se o dosažení co nejlepších komunikačních dovedností. Pořádají semináře a školení pro pedagogy, např. jak zvládat děti s poruchou autistického spektra nebo Aspergerovým syndromem. Toto je v současné době aktuální, protože dětí s těmito poruchami přibývá i díky stále se zdokonalující diagnostice. Všechna SPC poskytují standardní služby a dále poskytují specializované služby podle typu postižení jejich klientů, na které se orientují.